Debatt I min roll som oppositionspolitiker försöker jag delta på så många utbildningstillfällen och seminarier som jag bara hinner med. Att hela tiden söka efter ny kunskap och lära av goda exempel av andra kommuner som kämpar med samma frågor som Norrköping när det kommer till miljö och klimat är mycket viktigt. Jag har fått många goda exempel som har visat sig fungera alldeles utmärkt och som gör skillnad på riktigt.

Ofta är det inte några kostsamma insatser, utan handlar mer om att tänka rätt och göra rätt från början. Små, kloka men betydelsefulla insatser för klimat och miljö.

En sådan insats är att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa balanseringsprincipen i Norrköpings kommun. Tyvärr avslogs motionen i kommunfullmäktige.

Vad handlar då balanseringsprincipen om?

I samband med planering och exploatering av mark tillämpas principen om naturresursbalansering. De fysiska förändringar som kommer av att ny mark exploateras för bebyggelse och som påverkar miljön negativt, ska kompenseras av den aktör som exploaterar.

Negativ påverkan ska i första hand undvikas eller minimeras, i andra hand utjämnas inom området eller ersättas på annan plats. Avsikten är att ekologiska och rekreativa värden inte ska minska i samband med exploatering. De värden som försvinner ska ersättas, d.v.s. balanseras, inom eller utanför exploateringsområdet. Jag tycker det låter som en rimlig tanke. Dessutom har flera svenska kommuner börjat arbeta med den här principen, bland andra Helsingborg.

Därför är det märkligt att kommunfullmäktige avslår Miljöpartiets motion om balanseringsprincipen. Ännu märkligare blir det när samhällsplaneringsnämnden yrkade på avslag, trots att den utredning som nämnden presenterar i sitt svar, pekar på att detta är angeläget.

Samhällsplaneringsnämnden skriver att det uppskattas ta 10 år innan lagstiftning om balanseringsprincipen är på plats och att Norrköping idag saknar en metod för bedömning av ekologisk kompensation vid exploateringar. Ett Norrköping som beräknas växa med 40 000 invånare fram till 2035. Förslaget kan inte heller avfärdas med hänvisning till ökade kostnader för skattebetalarna eftersom kostnaderna bakas in i exploateringsavtalet.

Det är nu Norrköping växer. Det är nu vi exploaterar mark för nya bostäder och bereder plats för näringslivet att etablera sig här. Det är nu vi planerar ett nytt Norrköping när Ostlänken ska bli verklighet. Det är också nu vi måste göra allt för klimat och miljö och se till att Norrköping bidrar med sin del i att uppnå Parisavtalet.

Det är inte rimligt att vänta in en tvingande lagstiftning för den självstyrande kommunala rätten att göra rätt från början. Norrköpings kommun bör snarast utreda och ta fram ett förslag för att införa balanseringsprincipen enligt skadelindringshierarkin. Norrköpings kommun behöver omedelbart säkerställa att viktiga ekologiska, rekreativa och agrara värden inte går förlorade. Kommunfullmäktiges beslut strider mot kommunens egen miljöpolicy och vision om att vara en miljökommun.