Det är fyra frågor kring den tidigare styrelsens och vd:ns agerande i samband med förra sommarens Marvelutställning som ska utredas. Svaret ska ligga till grund för om bolaget har lidit ekonomisk skada och om styrelsen och vd:n kan hållas ansvariga enligt aktiebolagslagen för detta.

– Det är kort tid men vi har försäkrat oss genom kommunens kansli att Delphi bedömer att de klarar det, säger Olle Vikmång (S), kommunfullmäktiges ordförande.

– Vi i presidiet kommer att lämna vårt förslag till partigrupperna i god tid.

Delphis utredning blir den senaste i raden om styrelsens och vd:ns agerande när den väntade publiken svek och ett budgeterat överskott vände till en förlust på fyra miljoner kronor. Först gjorde revisionsfirman KMPG en utredning, efter det har EY:s revisor Peter von Knorring avstyrkt ansvarsfrihet för de ordinarie ledamöterna i den tidigare styrelsen liksom för tidigare vd.

Peter von Knorring anser att bolagets vd vid tidpunkten lät bli att rapportera stora negativa budgetavvikelser till styrelsen. Han anser också att styrelsen och vd har brustit i sin ekonomiska uppföljning av utställningen och att denna oaktsamhet samt underlåtenhet att agera riskerat att skada bolaget ekonomiskt.

Lekmannarevisorerna som ska granska om bolaget följt de mål för verksamheten som fullmäktige satt, föreslog att bolaget skulle få en anmärkning. Det är den kraftfullaste markeringen lekmannarevisorerna kan ge medan det är den auktoriserade revisorn som tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

Redan i måndags skulle kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skulle beviljas eller avstyrkas. Men beslutet sköts fram en månad.

Delphi ska nu utreda om Peter von Knorring har rätt i sin bedömning och utreda om Upplev Norrköping har lidit ekonomisk skada på grund av vd:s underlåtenhet att rapportera den stora negativa budgetavvikelsen till styrelsen. De ska också utreda om styrelsen och vd låtit bli att både följa upp och agera.

Kommer man fram till att bolaget lidit ekonomisk skada är uppdraget att redovisa hur stor skadan blivit, i kronor räknat.

– Om det är en skada vill vi veta så precist det bara går hur stor den är. Storleken är väsentlig, men om den är väsentlig för frågan om ansvarsfrihet eller inte återstår att se, säger Olle Vikmång.

I uppdraget till Delphi ingår också att göra en bedömning om vd och eller styrelsen kan hållas ansvariga om det är så att bolaget åsamkats ekonomisk skada.