Här finns i dag 16 fritidshus, som också skulle förvandlas till permanentbostäder.

Förslaget från tjänstemännen till samhällsplaneringsnämnden var att inte inleda något detaljplanarbete nu, då det behövs en väganslutning från E22, vilket kräver investeringsmedel.

Området är i översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde, men har låg prioritet.

Tjänstemännen menar att ett en detaljplaneläggning kan bli aktuell längre fram då översiktsplanen sträcker sig till år 2035, och att fastighetsägaren får återkomma senare. Reidar Svedahl (L), ordförande i nämnden, vill ta reda på mer innan beslut.

– Jag har varit där ute för att se området på plats och tycker att det är ett jättefint område, säger Reidar Svedahl.

Kommunen vill kunna erbjuda attraktiva boenden, säger han, och där ute finns den möjligheten.

Enligt Svedahl är fastighetsägaren villig att bygga så man inte stänger av Ensjön, och så högt upp att det inte är risk för översvämning.

Å ena sidan tycker Svedahl att de som äger sin mark ska få genomföra något som tycks vara en bra idé, och inte behöva vänta i 10-15 år. Å andra sidan måste det till vägar som ska underhållas, även om fastighetsägaren sagt sig vilja bekosta en del av vägarna själv. Till det kommer VA-kostnader. Och så måste man kanske ta ett helhetsgrepp om Ensjön.

– Det är svåra avvägningar.

Vid nämndens sammanträde blev beslutet att vänta med beslut tills nämndens ledamöter i augusti ska besöka platsen, vid den årliga busstur som de gör till aktuella områden, innan man bestämmer vad man vill göra.