Kvinnan ansökte i mars 2018 om vårdbidrag för sina två barn, vilket hon även tidigare haft och trots att hon skickade in läkarintyg krävde Försäkringskassan att ytterligare utredningar skulle göras. Men det dröjde alltså sju månader innan de kallade kvinnan till ett möte.

– Jag har varit i kontakt med Försäkringskassan flera gånger, då det drar ut på tiden och jag har hamnat i trångmål ekonomiskt.

Enligt förvaltningslagen ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

– Jag noterar att det inte skett någon handläggning alls i ärendet under fem månader. Jag är kritisk till den passivitet som Försäkringskassan uppvisat i ärendet. Myndigheten borde på eget initiativ ha prövat om vårdbidrag kunde ha beviljats tillfälligt i avvaktan på ett slutligt beslut, skriver JO.

Försäkringskassan har i sitt remissvar till JO, anfört att en bidragande orsak till den långa handläggningstiden varit de många ärendena som legat på hög och att arbetsbelastningen var hög för att ett annat område prioriterades. Att prioritera ett område och i princip låta ett annat bli vilande är inte en långsiktig hållbar lösning, skriver JO.

Sammantaget konstaterar JO att Försäkringskassans handläggning av ärendet inte motsvarar kravet på skyndsamhet i förvaltningslagen och Försäkringskassan ska kritiseras för det.