Det hela började för några år sedan med att kommunen gjorde ett föranmält besök på företaget, efter att det kommit in klagomål om ovanligt mycket rök från verksamheten. Inspektörerna hittade dock inget anmärkningsvärt. Dagarna efter fick inspektörerna ett samtal från en person som menade att saker och ting hade undanhållits och städats bort i verksamheten inför besöket. Exempelvis skulle avlopp saknas, vatten ha dragits in från den närliggande ån, att det saknades sophantering och att aska från pannan spridits ut i högar i området. Med assistans av polis genomfördes sedan en oanmäld inspektion, varpå flera brister upptäcktes.

 

Företaget hanterade olika kemikalier och i prover hittades föroreningar av dioxiner, kadmium, antimon, koppar, bly, arsenik, krom, molybden och zink. Det fanns risk att dessa skulle komma ut i den närliggande bäcken, som är utpekad som "naturvårdsområde klass två" av kommunen, den näst högsta skyddsnivån. I bäcken fanns bland annat känsliga fiskarter. Det fanns även en risk att en spridning av föroreningarna skulle kunna göra att de exponerades för människor och spridas i miljön. Här uppmättes höga halter.

 

Prover av dikena visade sedan att det inte förekom några föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Ägarna har gett förklaringar till de påståenden de ställts inför. De har bland annat sagt att de bara eldat miljövänligt skräp i pannan och att de kört iväg resten till exempelvis Returpunkten. Att askan de tog ut ur pannan skulle innehålla farliga ämnen för miljön, hade ingen tänkt på. Verksamheten lades ned förra året. Nu dömer tingsrätten två av männen, ägarna, till dagsböter för miljöbrott. Den ena till 60 dagsböter a 430 kronor och den andra till 60 dagsböter a 280 kronor. En tredje person som arbetade där, och som framförallt var den som hade hand om pannan och askan, döms för miljöbrott till villkorlig dom och 50 dagsböter a 50 kronor.  

 

De två ägarna ska även betala en företagsbot på 20 000 kronor. Tingsrätten menar att man från företagets sida inte gjort tillräckligt för att förhindra den brottsliga verksamheten. Ägarna hade yrkat på att detta skulle jämkas om de dömdes till dagsböter, då det annars skulle handla om dubbelbestraffning. Det håller inte tingsrätten med om, men rätten sätter ändå ned boten från 100 000 kronor till 20 000 kronor.