Widar Andersson

Widardirekt

DN och Aftonbladet fälldes med rätta

WidarDirekt Pressens opinionsnämnd har beslutat att klandra Dagens Nyheter och Aftonbladet för att ha ”åsidosatt” respektive ”brutit mot” god publicistisk sed i artiklar om förre talmannen Urban Ahlin.
I båda fallen har tidningarnas ledarsidor haft avgörande inverkan på besluten i nämnden.


Jag kommenterade saken på Folkbladets ledarsida 10 januari 2018 under rubriken ”Ska Ahlin dömas på rykten?”:


I #metoo - kampanjens kölvatten på senhösten 2017 tog Dagens Nyheter upp de gamla anklagelserna mot Urban Ahlin igen. Ahlin är numera riksdagens talman - vicekung som det sägs en smula vanvördigt på politikerslang - och skulle han tvingas bort i förtid så vore det därför en rejäl skalp för tidningen. DN jagar uppgifter från partikansliet; där väl knappast någon som jobbade i ledande ställning för tio år sedan finns kvar. Eftersom DN så att säga kokar soppa på samma spik som vad Aftonbladet gjorde för 10 år sedan så är det således mycket svårt för nuvarande kanslichef, partisekreterare och partiledare att nu säga något om vad som hände då.
Det är självklart mycket politik i hela den här Ahlinsaken. Aftonbladets ledarsida har vid upprepade tillfällen klagat på att "skalliga 37-åringar" som Urban Ahlin (2002) premieras och har pläderat för att han på grund av USA och Natovänlighet borde "bytas ut". (2010) .
DN: s ledarsida kom för sin del med värsta bredsidan mot Socialdemokraterna på tisdagens ledarsida (9/1). Partiet är en "självgod maktkoloss" och den anonyma ledarsidan slog samtidigt fast att Urban Ahlin "sextrakasserar, mobbar och hotar."


Av materialet från Pressens opinionsnämnd framgår även att DN: s ledarsida har kallat Urban Ahlin för ”svin.”
Att ledarsidorna fälls är välkommet och kan förhoppningsvis leda till kvalitetshöjningar. Aftonbladets ledarsida har under flera år utvecklat en publicistisk sed av personangrepp och påhopp av det mer vidriga slaget. Sådant ägnar sig sällan DN åt men det är uppenbart att den egna redaktionens #metooeggade jakt och hets mot Urban Ahlin fick även ledarsidan att tappa omdömet och sprida obestyrkta uppgifter vidare.


Både DN och Aftonbladet är ivriga i att attackera överdrifter och så kallade ”fake news” i annan media. Det har länge förundrat mig att de – relativt gott bildade och utbildade som de är – har haft så svårt att se bjälken i sina egna ögon?
Kanske kan det ändras nu?
Hur som helst gläds jag med Urban Ahlin. Det är en klockren framgång för honom och hans argument att de två stora tidningarnas ledarsidor får en rejäl påminnelse om att även opinionsbildande journalistik inom det pressetiska systemet ska vara anständig och underbyggd.
Widar Andersson

 

Svenska massproblem behöver utmanas

WidarDirekt Tino Sanandajis bok ”Massutmaning”  (Kuhzad Media 2016) kan läsas som ett slags delbokslut över ett ”experiment med långvarig och storskalig invandring från tredje världen och till välfärdsstaten.” Jag skriver ”delbokslut” eftersom Sanandaji inte på något sätt anser att loppet är kört. I närmast Assar Lindbecksiansk anda levererar Tino Sanandaji ett 25-punkts program för hur saker och ting kan ställas till rätta. Assar Lindbeck är också en av dem som får ett särskilt tack av författaren på försättsbladet. På försättsbladet förekommer även Magnus Henrekson; en professor och person som jag har lärt mig att ha stort förtroende för.)

Tino Sanandaji ägnar sig åt nationalekonomisk forskning sedan han för sex år sedan doktorerade i ”Public policy” vid University of Chicago.

”Massutmaning” är inte bara en fyndig ordlek från Sanandajis sida. Boktiteln strör med rätta lite salt i såren hos det etablissemang inom politik, media och myndigheter som i takt med att invandringens problem blev allt mer uppenbara började benämna massarbetslöshet, massbilbränder och massbidragsberoende som ett slags sporrande utmaningar istället för som de tunga samhällsproblem de utgör.

Enligt Tino Sanandaji har 22 procent av Sveriges befolkning – 17 procent utrikes födda och 5 procent andra generationens invandrare – utländsk bakgrund.

I sin bok beskriver Tino Sanandaji Sveriges misslyckande som invandringsland genom att spegla de 22 procenten ovan mot andra siffror. Utrikes födda utgör 53 procent av de med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa, och mottar 60 procent av de socialbidrag som utbetalas. 71 procent av barnfattigdomen i Sverige finns i hushåll med utländsk bakgrund. 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng har invandrarbakgrund.

Ledande politiker talar gärna om ”Flyktingkrisen” 2015 som alla invandrarrelaterade utmaningars moder och orsak. Inget kunde vara felaktigare.

Sanningen är att huvuddelen av de rekordmånga asylsökande som kom till Sverige det året ännu bara belastar det statliga mottagningssystemet.

Faktum är att Sverige allt sedan 1985 och fram till 2015 har haft – räknat per innevånare- en ungefär fyra gånger så hög asylinvandring som övriga länder i Västeuropa.

Mer att läsa: Chockerande skillnader.

Sanandaji skriver att Sverige på grund av den snabba invandringen har en befolkningsökning som ligger i nivå med ”utvecklingsländer som Bangladesh.”

Sverige är samtidigt är sämst i hela den industrialiserade världen med att få ut asylinvandrarna i arbete.

Det är just här som massutmaningen blir riktigt allvarlig.

Enligt flera vetenskapliga beräkningar som Sanandaji refererar till skulle det behövas ett 72 procentigt arbetskraftsdeltagande med skattebetalande och pensionsavgiftserläggande från de utrikes födda för att invandringen skulle vara kostnadsneutral visavi de infödda i landet. Det är mycket långt upp till sådana siffror. Trots en gynnsam ålderssammansättning – många av de invandrade är unga med flera potentiella arbetsår framför sig – så arbetas det alldeles för lite och till för låga löner jämfört med inrikes födda.

Påståenden om att invandringen lät som en plätt ska lösa vårt pensionssystems demografiska problem måste därför tyvärr sorteras in under fliken alternativa fakta

Pensionsmyndigheten har i en beräkning vägt av de inkomster i form av pensionsavgifter med de utgifter i form av pensionsutbetalningar som de utrikesfödda bedöms generera från 2017 och framåt. Varje person utgör en minuspost för pensionssystemet med ungefär 800 000 kronor, enligt Pensionsmyndigheten.

Det låga aktiva arbetskraftsdeltagandet leder i sin tur till en kostnad för invandringen på ungefär 70 000 kronor per person och år.

Det är dessa grundläggande ekonomiska omständigheter som förklarar varför en välfärdsstat som Sverige måste ha en strikt reglerad asylinvandring och anhöriginvandring.

Sveriges kollaps som invandringsland innebär också att moralen och humanismen har fått sig en törn, skriver Tino Sanandaji. Först använder vi hundratals miljarder kronor av pengar som annars skulle gjort stor nytta i de fattigaste delarna av världen för att bygga upp en svindyr mottagningsapparat för jämförelsevis ganska få människor.

Sedan skärper vi upp gränskontrollerna och gör mottagandet något mindre generöst. Samtidigt beter sig Sverige som om flyktingkrisen och folkvandringarna därmed har upphört. Vilket inte är fallet. De folkliga rörelserna mot nord och väst i världen är starkare än på mycket länge. Behovet av hjälp och stöd i de värsta krisregionernas närområden är stort och ökande. För hälften av de skattepengar som används för statliga migrationskostnader 2017 skulle Sverige ensamt kunnat ha finansiera FN: s flyktingorgan UNHCR under ett år.

Nå; loppet är som sagt inte kört. Det som krävs framåt är en realistisk politik för att så snabbt som möjligt öka arbetskraftsdeltagandet hos framförallt de utomeuropeiskt födda personer som får tillstånd att stanna i Sverige. De som får avslag ska däremot så fort som möjligt lämna landet. Här behövs en skärpning av lagarna som hindrar att den offentliga sektorn använder skattemedel för att finansiera så kallade papperslösa människors vistelse i Sverige.

Den svenska produktiviteten och BNP per innevånare har gradvis försämrats under det senaste decenniet. Detta är bekymmersamt och sannolikt det största enskilda hotet mot en framgångsrik etablerings- och integrationspolitik.

Tino Sanandaji avråder från stora avregleringar av arbetsrätten och lönesänkningar. Sådana insatser innebär att styrkan i den svenska ekonomin undermineras än mer. Sanandajis grundrecept är därför att framförallt satsa på högre tillväxttakt istället för särlösningar av olika slag. Långa perioder av tillväxt i ekonomin skapar automatiska förbättringar för människor som idag riskerar att marginaliseras. Att säga tillväxt är naturligtvis lättare än att skapa och underhålla tillväxt. Vi vet emellertid av erfarenhet att det som krävs är breda reformer med syftet att underlätta företagande, entreprenörskap, investeringar, forskning, innovationer och export.

Tina Sanandaji föreslår i grunden ett slags förstärkt och moderniserad variant av den modell för ”solidarisk lönepolitik” som lyfte Sverige under 1950- och 60-talen. ”Det är långt mer värdefullt med fler högavlönade jobb och högre tillväxt i produktivitet och löner för breda grupper än att bara skapa fler låglönejobb.” En gammal ”sanning” roterar i mitt huvud när jag läser Tinos bok: ”Sikta inte på de fattiga med reformerna för då ökar risken att de fattiga blir fler.” Dessa ord fick jag mig levererade för ungefär 25 år sedan av en klok och socialdemokratin närstående domare

Givetvis behövs det också ett ökat utbud av tillgängliga jobb här och nu. Sanandaji skriver om ”medelenkla jobb”. Att försöka återskapa enkla jobb som redan rationaliserats bort är lönlöst enligt författaren. Så är det nog.

Vuxenutbildningen bör satsa på ”medelkvalificerade jobb” inom industrin och välfärden. Sanandaji argumenterar för sänkt skatt för låginkomsttagare, han uppmanar de styrande att bryta det ideologiska motståndet mot fler poliser och en starkare rättsstat. Här är han inne på något mycket viktigt. Att ganska snabbt gå upp i antal och styrka i rättsstaten är ingen besvärlig politik. Problemet är ett kvardröjande motstånd mot detta; känslan av att det skulle vara ett misslyckande för socialpolitiska föreställningar om Sverige med en tyngre och mer kapabel rättsstat. Släpp det och släpp inflytandet för kriminologer och tyckare som argumenterar som om invandringen inte påverkar brottsligheten. Det hjälper dock nämligen föga med invändningar av sorten att det är fattigdomen som driver på brottsligheten och inte specifikt invandringen. Den sortens invandring som Sverige ägnat sig åt driver på fattigdomen och ojämlikheten i samhället vilket ökar brottsligheten. Det är effekterna ute i samhället/ute hos medborgarna som betyder något. Medan en politik för minskad fattigdom sätts på plats behöver samtidigt kriminaliteten näpsas här och nu.

I Tino Sanandajis 25-punkts program ingår en hel del smått och gott som till exempel ökad studietakt och mer strukturerad pedagogik i skolorna, uppskärpning av SFI, nolltolerans för patriarkala (heders) strukturer och pedagogiska förskolor.

Massutmaning är en mycket viktig bok. Med källbelagda siffror – som Sanandaji hämtat från aktuella forskningsfält och officiella beräkningar och som kritiskt kan granskas – visar han på punkt efter punkt att väldigt många centrala delar av den svenska välfärdsstatens verksamheter och värderingar är utsatta för hårt tryck. Det gäller allt från sjukvård och skola till pensioner och produktivitet. Fattigdomen och ojämlikheten ökar, arbetslösheten är manifest på nivåer vi inte tidigare sett.

 

Tino Sanandaji visar på sunda och realistiska samhälleliga och politiska förhållningssätt till de tunga samhällsproblem som kräver åtgärder på bred front.

Det finns inget extremt i resonemangen i hans bok. Om något alls är extremt så är det väl snarare den hittillsvarande ivern att försöka misstänkliggöra budbärare av Tino Sanandajis kaliber.

Jag hoppas att fler av de kloka, erfarna och upplysta människor som finns inom politiken, inom fackföreningsrörelsen, i mediehusen och inom akademin ska våga släppa sargen och medverka till en öppen debatt och en genomtänkt politik.

Alla problem löser förvisso sig själv om man bara väntar tillräckligt länge. Lösningen på de massproblem som Tino Sanandaji skriver om kräver dock – förutom tid – en genomtänkt politik som argumenteras hem av politiker som säger som det är och som vare sig svart- eller skönmålar hur landet ligger.

Widar Andersson

 

 

Kinberg Batra låser upp Löfvens fängelse

WidarDirekt Anna Kinberg Batra spänner intressant nog bågen ännu ett snäpp. På onsdagens DN Debatt upprepar och skärper hon sin uppfattning om att de fyra borgerliga partierna bör gå fram med ett gemensamt budgetalternativ redan nu.

Att Moderaterna inte anpassar sig till kritiken från Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – som för ett par veckor sedan avvisade Anna Kinberg Batras första utspel om saken – indikerar att Moderaterna har gjort mätningar som visar positiv opinion för agerandet.

Trycket ökar nu på de små borgerliga partierna. Trycket ökar också på Sverigedemokraterna. Om och hur och vad ska de agera i det nya läget? Trycket ökar också på Socialdemokraterna. Viktigast av allt är att Stefan Löfven tar chansen och ser till att orientera sig och Socialdemokraterna ut ur vänster- och cykelvägsterrängen.

Mer att läsa: Det skulle Löfven må bra av.

 

Nu gäller att stå på tå och vara beredd att hoppa, förhandla, diskutera, kompromissa och få till riktig politik vad det lider.

Jag ser mycket positivt på Anna Kinberg Batras manövrar. Äntligen händer det något som ruskar om och som sätter tryck på partierna att på allvar komma in i den riktiga politiken. Dags att komma bort från konstiga låtsasminoritetsregler som förhindrar och försenar ett angeläget reformsnickeri.

Det klagas på Anna Kinberg Batra. Hon kritiseras för att ett år före valet vilja kasta ut Sverige i ett politiskt kaos med hotande extraval, avgångar och konflikter. Kanske finns risk för sådant. För att det ska bli bra så krävs kanske att det först blir dåligt.

För att något ska hända på riktigt så behövs ofta starka och konkreta krissignaler. Eftersom Sverige på många sätt går bra just nu så är det framförallt en kris i det partipolitiska systemet – i den parlamentariska demokratin – som nu är under uppsegling. Kinberg Batra sätter hårt mot hårt och ökar krismedvetandet.

En kris i höst är väl inte så mycket sämre eller bättre än en kris efter valet nästa höst. Det är ett svårt läge för politikerna. Jag har stor respekt för deras svåra värv att förankra in sina partier i de nya tiderna med flera olika block i riksdagen. Det är kämpigt och det kommer att ta viss tid.

Lika bra att gå igenom ekluten nu när många siffror i ekonomin ändå går åt rätt håll och där behovet av en agerande regering inte är akut.

Vad som händer nu kan ingen veta. Det är det som är det spännande i det nya läget. Min största förhoppning är att Socialdemokraterna äntligen ska få ändan ur och ge sig ut och konkurrera på mittfältet igen. Trenden är illavarslande. Fyra procentenheter tapp sedan valet 2014. Enligt flera av SCB: s stora mätningar så har S sedan länge slutat attrahera allmänborgerliga väljare. Socialdemokraterna är alltmer inlåsta i ett vänsterkluster utan framtid. Också denna inlåsning är ett resultat av en moderat strategi: Reinfeldts och Schlingmanns Allians från 2004 puttade S vänsterut.

När Reinfeldts efterträdare Kinberg Batra nu tar ett nytt strategiskt grepp – postalliansen – så öppnar sig fängelset och Socialdemokraterna får en ny chans. En utveckling som bör applåderas.

Widar Andersson

Stjernkvists förnuft är vinst för Löfven

WidarDirekt ”Lars Stjernkvist är den sista riktiga sossen”, twittrade DN: s profilerade diversearbetare Viktor Barth-Kron i går kväll. Barth-Kron hade likt många andra sett Stjernkvist i Agenda, debatterande med Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet.

”För mig finns det ingen vackrare vision än att här och nu försöka lösa problem”, sa Stjernkvist till Sjöstedt apropå vänsterns krav på förbud för alla välfärdsföretag. Ett förbud är nämligen vad det av Ilmar Reepalu föreslagna vinsttaket innebär. Det var detta yttrande – lösa verkliga problem här och nu - av den Norrköpings nuvarande kommunstyrelseordförande den tidigare partisekreteraren, generaldirektören och riksdagsledamoten Lars Stjernkvist som fick Viktor Barth-Kron att twittra om den ”sista riktiga sossen.”

Det ligger mycket i den iakttagelsen. Inte att Stjernkvist skulle vara den sista i bokstavlig mening. Jag vet mycket konkret att det finns många socialdemokrater som delar Stjernkvists uppfattningar. Men alla är så tysta. Jag kan förstå den offentliga tystnaden hos den ganska stora skara av statsråd som anser att vinsttak är helt uppåt väggarna tokig politik. En regering talar med en mun och just nu har vänsterfalangen makten. Trots raset för S – tappat fyra procentenheter sedan valet 2014 – så förmår inte S partiledning att byta fot till det där mer vanligt socialdemokratiskt förekommande förhållningssättet att försöka lösa verkliga problem. Alla andra som bara anpassar sig har jag svårare för. På twitter – en hastig titt; jag har förhoppningsvis missat många – såg jag tidigt i morse bara Eva Nordmark – ordförande i TCO och en stark och självständig socialdemokrat – som gav stöd till Stjernkvists paradinvändning mot Jonas Sjöstedts hållning: Det finns ingen majoritet för ett förslag som V gillar. Löfven behöver en blocköverskridande uppgörelse och då krävs det kompromisser.

Lars Stjernkvist ställer frågan: Vilka problem löser ett vinsttak? De klena skolresultaten? Vårdköerna? Inlåsningen nattetid på vissa äldreboenden? Sjukskrivningarna i offentlig sektor?

Nej knappast. Vinsttak är symbolpolitik som gav V lite drygt 5 procent i förra valet. Denna pinsamt dåliga insats i valet skedde trots att V fick enormt mediegenomslag för sin enda fråga om vinststopp och hets mot företag.

Stjernkvist pekar däremot på en del andra och faktiska problem som bör tas itu med i en blocköverskridande överenskommelse. Riskerna för segregation, ekonomisk insyn, stabilitet, betygssystemets trovärdighet, ägarnas vandel och en hel del annat som kan och bör åtgärdas och förbättras.

Ska Stefan Löfven försöka lösa verkliga problem - istället för påhittade - så krävs det att han visar det genom att hänga av Sjöstedt och närma sig de borgerliga partierna med en öppen attityd.

 

Som Stjernkvist sa i Agenda i går kväll så finns det mycket talar för att det finns grogrund för en bred och bra förhandlingslösning i dessa frågor. Lars Stjernkvist kan själv visa upp ungefär hur det skulle kunna se ut. I Norrköping styr Socialdemokraterna tillsammans med Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. Denna kvartett har enats om ett gemensamt remissyttrande på Reepalus förslag om vinsttak.

Den gamla ordningen i riksdagen håller på att sägas upp. Socialdemokraterna behöver visa rörlighet och förmåga att göra upp om fler verkliga problem än energi och försvar. Släpp loss de duktiga statsråden och samordningsministrarna. Sluta med symbolpolitik som leder till avgrunden.

Lyssna på förnuftets röst från Norrköping.

Widar Andersson

 

Sista striden om papperslösheten?

WidarDirekt  

En brännande politiskt och principiellt mycket viktig fråga är nu på väg att avgöras i sista (?) juridiska instans. Dagens Juridik rapporterar att Högsta förvaltningsdomstolen i dagarna har meddelat prövningstillstånd i en fråga som gäller vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning.

Saken har rullat i olika instanser sedan maj 2015 då en person ansökte hos vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun om försörjningsstöd för maj månad 2015 för sig själv och sina tre barn. Vård- och omsorgsnämnden (nämnden) avslog NN: s ansökan. NN överklagade avslaget och Förvaltningsrätten i Umeå gav NN rätt i en dom 8 juli 2015.; kommunen var skyldig att betala försörjningsstöd trots att NN befann sig illegalt i Sverige. Personen har ansökt om asyl i Sverige två gånger och fått avslag båda gångerna. Senaste avslaget var för snart fyra år sedan. Sedan dess lever familjen som ”gömda” i lilla Vännäs. Barnen går i skolan och den vuxna personen läser svenska. Enligt regelverket kan NN ansöka om asyl på nytt tidigast denna vår 2017.

Förvaltningsrättens argument var hårresande politiska: ”NN och barnen inte kan anses vara tillförsäkrade en skälig levnadsnivå om de återvänder till sitt hemland. (--) Denna bedömning kan inte påverkas av den omständigheten att en prövning enligt utlänningslagen har lett till att NN inte har ansetts ha tillräckliga skäl för att stanna i Sverige.”

Läs gärna: Mittfältet har gått och gömt sig.

Jag läste om domen i ett blogginlägg av förläggaren och debattören Merit Wager. Förvaltningsrättens domskäl var så besynnerliga att jag tog kontakt med domstolen i Umeå för att försäkra mig om att det inte var en bluff som snurrade på nätet. Registratorn på domstolen bekräftade att domen var korrekt.

Den 28 juli 2015 kommenterade jag saken på Folkbladets ledarsida: ”Om inte förvaltningsrättens beslut rivs upp av högsta juridiska instans behöver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson skyndsamt låta utreda ny lagstiftning.”

Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. Den 24 november 2015 skulle regeringen med starkt stöd i riksdagen komma att skarpt lägga om invandringspolitiken. En stramare och mer verklighetstillvänd reglering av invandringspolitiken har genomförts. Och Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten.

Den 26 maj 2016 meddelade Kammarrätten att de undanröjer Förvaltningsrättens domar. Det var således rätt av Vännäs kommun att neka personen socialbidrag. Samma dag kommenterade jag saken i ett inlägg här på WidarDirekt:

”Skulle denna (Förvaltningsrättens) dom ha vunnit laga kraft hade innebörden varit den att ”omständigheten” att personer inte har rätt att vara i Sverige inte påverkar rätten för egentligen någon av världens alla miljarder fattiga personer att få socialbidrag i Sverige. (--) Kammarrättens domskäl kan förvisso även de få en lekman att häpna. Men domstolen ägnar sig i vart fall åt juridiska övervägningar och resonemang. Domstolen skriver att rätten till bidrag enligt Socialtjänstlagen är ”subsidiärt i förhållande till andra av samhället tillhandahållna stödformer. Om behovet kan tillgodoses på annat sätt föreligger alltså inte förutsättningar för att erhålla bistånd med stöd av Socialtjänstlagen.”

Högsta förvaltningsdomstolens prövningstillstånd är mycket viktigt. Den papperslösa ”blågröna röran” behöver komma till vägs ände. Sans och balans behöver återföras till det mycket viktiga invandringspolitiska området.

Sverige är ett invandringsland och ska så vara. De senaste tio årens volymer har dock inneburit så pass stora påfrestningar på hela välfärdssamhället att all koncentration måste läggas på kraftigt förbättrad och förvettigad etablering av de som fått uppehållstillstånd i landet. Att ovanpå detta tillåta att med allmänna medel försörja människor som inte har rätt att bo i Sverige är mycket utmanande mot välfärdsstatens åtaganden mot sina finansiärer och medborgare.

Så justitieminister Morgan Johansson bör hålla ångan uppe. Osvuret är bäst. Högsta förvaltningsdomstolen kan komma att tolka lagarna på så sätt att kommuner är skyldiga att stå för såväl försörjning som offentlig välfärd åt människor som inte har rätt att vara i Sverige. Skulle ett sådant läge uppkomma behöver Morgan Johansson ha ett färdigt lagändringsförslag berett och klart.

Widar Andersson

Mikael Sjöbergs rop på hjälp

WidarDirekt Arbetsförmedlingen har ett alltmer hopplöst uppdrag. I den nya rapporten ”Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper” sänder myndighetens ledning ut ett slags rop på hjälp. En snabbt växande andel av den arbetslösa arbetskraften är nu så pass lågutbildad och funktionsnedsatt att det inte finns en arbetsmarknad att matcha de arbetslösa mot.

 

Utvecklingen har accelererat under det senaste decenniet då invandringen från länder och regioner utanför Europa har slagit nya rekord i antal nästan varje år. Arbetsförmedlingen skriver:

 

”En stor andel, 47 procent, av de som är födda utanför Europa och inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en fullständig gymnasieutbildning. Av dessa saknar i sin tur mer än sex av tio motsvarande en svensk nio (tio) årig grundskoleutbildning. (--) Sedan 2006 har antalet inskrivna arbetslösa utan gymnasieutbildning stigit med närmare 50 procent, till 121 000.

Utomeuropeiskt födda har sedan slutet på 2010 svarat för hela ökningen. (--) 2006 var 42 000 personer av de inskrivna arbetslösa födda utanför Europa. År 2016 är bilden en annan. Inte minst har Arbetsförmedlingens uppdrag kring utrikes födda och ansvaret för etableringen gjort att fler personer med utomeuropeisk bakgrund numera återfinns hos myndigheten. Antalet inskrivna som är födda utanför Europa har mer än trefaldigats, till 151 000.”

 Mer att läsa: Tramsigt att dölja problem.

Den svenska arbetskraften består numera till 11 procent av människor med låga eller mycket låga utbildningar i bagaget. Lägg därtill mycket bristfälliga kunskaper i svenska och engelska och ett för många stort främlingskap visavi västliga livsstilar.

Enligt arbetsförmedlingens uppskattningar i rapporten så utgör det tänkbart möjliga arbetsmarknadssegmentet (för lågutbildad arbetskraft) endast fem procent av arbetsmarknaden.

Det rop på hjälp som jag tycker mig uppfatta är att Arbetsförmedlingen säger till regeringen att de här människorna är inte i första hand arbetslösa. De är utbildningslösa.

Vad som behövs är en proffsig Utbildningsförmedling. Lägst grundskolekunskaper och belagda kunskaper i svenska borde vara minimikravet för att kvalificera sig in till arbetskraften.

Arbetsförmedlingens ansvar för etableringen av nyanlända känns feltänkt givet förhållanden på marken. Av de inskrivna arbetslösa med enbart förgymnasial utbildning utgör de utomeuropeiskt födda hela 54 procent; drygt 70 000 personer.

Att en ny Utbildningsförmedling behöver vara superproffsig understryks av rapportens uppgifter om situationen för utomeuropeiskt födda med eftergymnasial utbildning. För inrikes födda är arbetslösheten närmast obefintlig; 2,7 procent; eller nästan 42 000 personer. För utomeuropeiskt födda är arbetslösheten nästan åtta gånger högre. 22, 6 procent; drygt 41 000 personer är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Givet en fortsatt stramt reglerad invandringspolitik så kommer situationen gradvis att förbättras. Barn som är utomeuropeiskt födda men som växer upp i Sverige och i svensk skola kommer steg för steg att förvandla deras föräldrars handikapp till något som kanske knappt syns i statistiken om trettio år.

Men fram till dess behövs ett gäng reformer som lindrar situationen för enskilda personer, för myndigheter och för välfärdsstaten. Ledande politiker behöver en gång för alla upphöra med alla förskönande omskrivningar av läget. Anna Dahlberg på Expressens ledarsida för en enveten och ärbar kamp för att vi ska föra ett offentligt samtal som bygger på fakta och inte på alternativa fakta. Nedan är det statsminister Stefan Löfven som får lite på pälsen efter förra veckans kortdebatt mot Anna Kinberg Batra i Aktuellt:

”Visserligen finns det "några med väldigt låg utbildning" bland de nyanlända, medgav Löfven. Men han ville hellre tala om alla läkare, ingenjörer, sjuksköterskor och svetsare som nu har kommit till Sverige.

Låt oss granska dessa påståenden. Förra månaden var 70 273 nyanlända inskrivna inom Arbetsförmedlingens så kallade etableringsuppdrag. Av dessa uppgav 477 personer att de är läkare och 279 att de har arbetat som sjuksköterskor i hemlandet. Det rör sig alltså om en procent av alla inskrivna.” (28 januari)

 

Vi behöver tala om saker och ting som sådana de är. Inte för att vältra oss i problem och tillkortakommanden. Utan för att komma fram till verklighetsförankrade och riktiga åtgärder och lösning.

Ta generaldirektör Mikael Sjöbergs rop på hjälp på allvar. Det här problemet ”kan inte överskattas” som arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson sa hos SNS förra veckan.

Widar Andersson

 

 

 

 

Rapp och erfaren politisk kommentator. Sju dagar i veckan skriver han ledarartiklar i Folkbladet. Han skriver krönikor i flera andra tidningar. Widar citeras ofta i riksmedia och hans inlägg noteras både till höger och vänster i politiken. På WidarDirekt skriver Widar med oregelbundna mellanrum. Typ när något händer - eller en ny tanke dykt upp - och det är för långt att vänta till nästa ordinarie ledarsida i Folkbladet. 

  • Twitter
  • Widar Andersson

Bloggar